Navigácia

Obsah

Vnútorné normy obce


Zásady, smernice, predpisy, poriadky a pokyny obce

 

Názov Typ Veľkosť
Organizačný poriadok obecného úradu pdf 235 kB
     
Štatút obce Mirkovce pdf 358 kB
     
Zásady na ochranu majetku obce pdf 230 kB
     
Zásady odmeňovania poslancov OZ pdf 181 kB
Zásady hospodárenia s peňažným fondom obce doc 37,0 kB
Zásady finančnej kontroly v obci Mirkovce pdf 252 kB
Zásady hospodárenia s majetkom obce pdf 390 kB
Zásady o úhradách za služby poskytované obcou pdf 294 kB
Zásady nakladania s finančnými prostriedkami obce pdf 328 kB
Zásady obehu účtovných dokladoch v podmienkach obce pdf 250 kB
Zásady obce Mirkovce pri vybavovaní žiadostí a podnetov pdf 180 kB
     
Poriadok vybavovania petícií pdf 247 kB
Podpisový poriadok obce pdf 268 kB
     
Rokovací poriadok komisie OZ pdf 199 kB
Rokovací poriadok obecnej rady pdf 207 kB
Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva pdf 258 kB
Organizačný poriadok obecného úradu pdf 235 kB
Pracovný poriadok obce pdf 328 kB
Poriadok odmeňovania pdf 252 kB
     
Vnútorný predpis pre vykonanie inventarizácie pdf 215 kB
Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a učtovaní majetku pdf 192 kB
Vnútorný predpis pre vedenia pokladnice pdf 952 kB
     
Smernica o verejnom obstarávaní pdf 165 kB
Smernica o likvidačnom konaní pdf 130 kB
Smernica o cestovných náhradách pdf 271 kB
Smernica obce v oblasti nakladania s reprezentačným fondom pdf 196 kB
Smernica o spisovom poriadku obce pdf 255 kB
Smernica o opatreniach súvisacich s oznamovaním protispol. činnosti pdf 205 kB
     
Pokyn o zákaze fajčenia pdf 118 kB
Pokyn pri spracovaní osobných údajov pdf 53,5 kB
Pokyn starostu k zverejňovaniu informácií doc 52,0 kB
Pokyn pre vstup do obecného úradu doc 31,0 kB