Navigácia

Obsah

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít: viď link....

Terénna Sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

________________________________________________________________________________________________

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce"

Dňom 2 .11. 2017 sa začal realizovať projekt pod názvom "Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce". 

Výška nenávratného finančného príspevku činí sumu: 58 855,35 €

Kód žiadosti o NFP: NFP312060G980    viď link....