Navigácia

Obsah

Informácia o projekte Chodník a cesta k rómskej osade

Hlavný cieľ projektu: Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

Trvanie projektu: 08/2019 - 12/2021

Nenávratný finančný príspevok: 71 902,30 EUR

Typ projektu: dopytovo orientovaný projekt

Informácia o realizácii projektu - podrobne  leták

text

 

________________________________________________________________________________________

Informácia o projekte Materská škôlka v obci Mirkovce

Výška NFP: 704 711,00 EUR  

Začiatok realizácie projektu:   11/2015         www.mvsr.sk, www.esf.gov.sk

Ukončenie realizácie projektu:  03/2022   

informačný plagát

Operačný program: Ľudské zdroje

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Špecifický cieľ: 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve

 

Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre deti v obci Mirkove a blízkom okolí na adekvátnu predškolskú prípravu a s tým spojené možnosti zvládnutia nasledujúceho stupňa vzdelania – povinného základného vzdelania. Ukončenie základného vzdelania je predpoklad ďalšieho štúdia, prípadne vyučenia a následne zamestnania sa. Týmito aktivitami sa zlepšia možnosti a predpoklady sociálneho a spoločenského začlenenia a vyrovnávania rozdielov v životnej úrovni medzi príslušníkmi MRK a príslušníkmi majority. Špecifickým cieľom projektu je vytvorenie zlepšenie technickej vybavenosti obce a jej školskej infraštruktúry.

 

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.“

 

____________________________________________________________________________________________________________

Informácia o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva vnútra SR

Účel dotácie: Prístavba šatní a sociálnych zariadení k požiarnej zbrojnici

Čerpanie dotácie: Rok 2020

Suma: 28 500,00 €

ministerstvo vnútra  mv

________________________________________________________________________________________________

Informácia o projekte "Rozšírenie kamerového systému v obci Mirkovce"

Dňa 6. 7. 2020 bol zrealizovaný projekt Rozšírenie kamerového systému v obci Mirkovce.

Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality.

Výška poskytnutej dotácie z Ministerstva vnútra SR je v sume 4 650,04 €.

ministerstvo vnútraprevenciamv

________________________________________________________________________________________________

Národný projekt Terénna sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít: 

Terénna Sociálna práca a terénna práca s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

________________________________________________________________________________________________

Informácia o projekte "Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce"

Dňom 2 .11. 2017 sa začal realizovať projekt pod názvom "Sanácia skládky odpadu v obci Mirkovce". 

Výška nenávratného finančného príspevku činí sumu: 58 855,35 €

Kód žiadosti o NFP: NFP312060G980    viď link....