Navigácia

Obsah

Kontrolór obce


Správy kontrolóra obce

 

Názov Typ Veľkosť
Správy za rok 2021    
1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2020     
2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2020     
3. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2020    
4. Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2020    
5. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2020    
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2020    
7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2021    
8. Kontrolu plnenia príjmov a výdavkov za TKO v roku 2020    
9. Kontrola zmlúv uzatvorených obcou Mirkovce v roku 2020    
Schválený plán kontrolnej činnosti na II polrok r. 2021    
Správy za rok 2020    
1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2019    
2. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2019    
3. Správa Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2019    
4. Správa Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2019    
5. Správa Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2019    
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2019    
7. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2020    
Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2020    
8. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až august 2020    
9. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2021    
10. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až november 2020    
Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021    
Správy za rok 2019    
1. Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2018    
2. Kontrola plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2018    
3. Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2018    
4. Správa z kontroly - Inventarizácia majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2018    
5. Správa z kontroly - Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až december 2018    
6. Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2018    
7. Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov január až máj 2019    
8. Správa z kontroly plnenia výdavkov na rekonštrukciu budovy OcÚ Mirkovce v rokoch 2015 až 2018    
Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2019    
9. Kontrola plnenia príjmov a výdavkov január až september 2019    
10. Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2020    
Schválený plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020    
Správy za rok 2018    
Správa z kontroly inventarizácie majetku OcÚ Mirkovce k 31.12. 2017    
Správa z kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Mirkovciach za rok 2017    
Správa z kontroly pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ v Mirkovciach v roku 2017    
Súhrná správa z kontrolnej činnosti HK za rok 2017    
Návrh plánu kontrol na 2.polrok 2018    
Odborné stanovisko k záverečnému účtu za rok 2017    
Správa z kontroly príjmov a výdavkov za január až máj 2018    
Schválený plán kontrolnej činnosti na 2. polrok 2018    
Schválený plán kontrolnej činnosti na 1.polrok 2019    
Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až september 2018    
Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu obce na rok 2019    
Správy za rok 2017    
Správa 1 - Kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva za rok 2016    
Správa 2 - Kontrola pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ za rok 2016    
Správa 3 - Kontrola príjmov a výdavkov za január až december 2016    
Správa 4 - Správa  k inventarizácii majetku k 31.12.2016    
Správa 5 - Správa o kontrolnej činnosti za rok 2016    
Správa 6 - Odborné stanovisko k návrhu záverečného účtu za rok 2016    
Správa 7 - Správa z kontroly pokladničných operácií za obdobie január až máj 2017    

Správa 8 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až august 2017

   
Schválený plán kontrolnej činnosti na 1. polrok 2018    
Správa 9 - Odborné stanovisko k návrhu rozpočtu na rok 2018    
Správa 10 - Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až november 2017    
     
Správy kontrolóra - rok 2016    
Správa o kontrole plnenia uznesení ObZ v Mirkovciach za rok 2015 pdf 138 kB
Správa o kontrole pokladničných operácií zabezpečovaných OcÚ pdf 117 kB
Správa - kontrola príjmov a výdavkov za január - december pdf 176 kB
Správa kontrolóra k inventarizácií majetku pdf 128 kB
Súhrnná správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2015 pdf 125 kB
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu za rok 2015 pdf 122 kB
Schválený plán kontrol na II.polrok 2016 pdf 24,4 kB
Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za január-apríl 2016 pdf 177kB
Finančná kontrola plnenia príjmov a výdavkov za obdobie január - august 2016    
Kontrola plnenia príjmov a výdavkov za TKO za rok 2015    
Správa z kontroly plnenia príjmov a výdavkov za január až október 2016    
Správa kontrolóra - platné zmluvy v roku 2016    
Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2017    
Schválený návrh kontrolnej činnosti na 1.polrok 2017